Informácie pre rodičov

 • Do MŠ sa prijímajú deti od 3-6 rokov, prednostne sa prijímajú 5-6 ročné deti, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou, na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú predkladá riaditeľke MŠ v čase zápisu detí do MŠ.
 • Zápis do MŠ je do 2. 5. – 10. 5. Počas školského roka sa v prípade voľnej kapacity  môžu prijímať deti aj priebežne.
 • Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny.
 • Prevádzka MŠ je od 6, 30-16, 15 hod. Príchod detí do MŠ je od 6, 30-8,15 hod. Zákonní zástupcovia detí alebo nimi poverené osoby si môžu prevziať dieťa v čase od 12°°-12,30 alebo od 15°°-16°°hod. Poverené osoby musia mať písomné splnomocnenie na tlačive od riaditeľky MŠ. Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca dieťaťa písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa, avšak staršie ako desať rokov.
 • Prevádzku MŠ môže riaditeľ po súhlase zriaďovateľa a po prerokovaní s rodičmi prerušiť alebo obmedziť v čase školských prázdnin.
 • Termín celoškolskej dovolenky v čase letných prázdnin určí zriaďovateľ najneskôr 2 mesiace pred jej začatím.
 • Zákonný zástupca dieťaťa mesačne do 9-ho prispieva finančnou čiastkou na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy na účet Mesta Komárno.
 • Rodič je povinný včas uhrádzať náklady za stravovanie dieťaťa.
 • Úradné hodiny riaditeľky MŠ sú v čase od 11,30-12,30 hod., alebo vo vopred dohodnutom čase, ktorý ale nesmie narúšať bezpečný dozor nad deťmi.
 • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný odovzdávať dieťa učiteľke a je zodpovedný za to, že dieťa je zdravé.
 • Rodič hradí finančné čiastky na všetky akcie organizované MŠ, ktorých sa dieťa zúčastní. Účasť na týchto akciách je dobrovoľná.
 • Zo stravy sa odhlasuje dieťa deň vopred, najneskôr do 13,°°hod.u vedúcej Školskej jedálne v ZŠ Ul.  Eötvösa v Komárne, Bc. Ildikó Forróová  035/ 7730 583.