Zameranie materskej školy

V MŠ prebieha výchovno-vzdelávací proces s dôrazom na učenie hrou zamerané na dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti. Pri tom sa prihliada na osobný potenciál každého dieťaťa a vytváranie priaznivej sociálno – emocionálnej klímy.

Edukačný proces je v súlade so Štátnym vzdelávacím procesom. MŠ má svoj Školský vzdelávací program: ČAROVNÁ LIPA

Projekt: „Zdravá škola“ zameraný na ochranu a podporu fyzického a psychického zdravia, vytváranie tvorivého a podnetného prostredia a podmienok v MŠ.

MŠ Sedmokráska využíva potenciál blízkosti Mŕtveho ramena Váhu, ako aj danosti rozľahlého areálu školského dvora na budovanie elementárneho enviromentálneho cítenia a lásku k prírode, spätosť človeka s prírodou.

Týždenne 2x v poobedňajších hodinách vyučuje kvalifikovaný externý pedagóg anglický jazyk– hravou formou.