O nás

Materská škola SEDMOKRÁSKA na Ul. Komáromi Kacza č. 33 v Komárne otvorila svoju bránu 15. 5. 1978. Je to jednoposchodová typizovaná budova pre účely materskej školy s dvomi triedami. Trieda včielok je s vyučovacím jazykom slovenským, trieda lienok je s vyučovacím jazykom maďarským. Obe triedy sú heterogénne, vekovo zmiešané skupiny.

Budova materskej školy sa nachádza vo veľmi príjemnom, tichom a bezprašnom prostredí lokality rodinných domov v rámci mesta Komárno. Školský dvor s rozlohou 9000m2 je plný ihličnatých a listnatých stromov. Deti majú k dispozícii štyri šmýkalky, komplex preliezačiek, tri pieskoviská, hojdačky, domčeky, a ihrisko pre bicyklovanie sa, kolobežkovanie, alebo loptové hry. MŠ má k dispozícii dopravné ihrisko s dopravnými značkami a dopravnými prostriedkami. V zimnom období sa môžu sánkovať z kopčeka, ktorý je v areáli dvora MŠ.

Triedy MŠ sú priestranné, svetlé zariadené detským, farebne harmonicky zladeným nábytkom. Sociálne zariadenia detí boli zrekonštruované v posledných štyroch rokoch. V rámci projektu Zdravá škola, ktorej certifikát má MŠ od roku 1999, môžu deti každodenne navštevovať našu soľnú izbu, ktorú máme zriadenú ako prvý na území Slovenska. Stravu zabezpečuje ZŠ Ul. Eötvösa Komárno.

Výchovno-vzdelávací proces sa zameriava na dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti.